Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

1.    Serwis - strona online dla uczestników targów organizowanych przez Właściciela Serwisu.

2.    Właściciel Serwisu - Murator EXPO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dęblińskiej 6, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090687, NIP 113-21-59-933, wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł.

3.    Użytkownik - osoba fizyczna lub upoważniony przedstawiciel osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej, który zarejestrował się w serwisie.

4.    Zgłoszenie na targi - zawarcie umowy dotyczącej udziału w targach poprzez wypełnienie formularza w Serwisie, na warunkach określonych w Regulaminie targów dotyczącym danej imprezy targowej.

§ 2. Korzystanie z Serwisu

1.    Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2.    Rejestrując się w serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.

3.    Serwis służy do zgłaszania się Użytkowników na targi organizowane przez Właściciela Serwisu.

3.    Właściciel Serwisu świadczy usługi osobom reprezentującym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej, a także osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą.

4.    Dane podane przez Użytkownika przy rejestracji, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

5.    Użytkownicy mają możliwość samodzielnego dokonania on-line zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych.

6.    W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych Właściciel Serwisu może usunąć jego konto.

7.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.

8.    Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Właściciela Serwisu.

9.    Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi odszkodowanie.
 
10.    W celu należytego wykonania usług zamówionych w Serwisie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych  ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).

11.    Jeżeli Użytkownik Serwisu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, to Właściciel Serwisu nie zaakceptuje takiej rejestracji, chyba że regulamin wybranej imprezy targowej będzie dopuszczał taką możliwość.

12.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i wykonaniem przez Właściciela Serwisu usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu.

13.    Reklamacja powinna mieć formę pisemną i być przesłana na adres Właściciela Serwisu.

14.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do Właściciela Serwisu.

15.    Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2.    Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu.

3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

4.    Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu, będą rozstrzygane przez wydział gospodarczy Sądu powszechnego właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.